Preview Mode Links will not work in preview mode

زندگی شاد روزانه با جویس مایر

Aug 15, 2022

دریابید که خدا واقعاً کیست، و اینکه او در درون شما زندگی می‌کند و به شما اطمینان می دهد که هر کاری را که باید در زندگی انجام دهید به عمل...


Aug 8, 2022

کشف کنید که چگونه شما، خدای پدر، عیسی و روح القدس یک گروه قدرتمند را تشکیل می‌دهید که می‌تواند هر کاری را انجام...


Aug 1, 2022

کشف کنید که چگونه دعوت روح القدس برای هدایت زندگی به شما کمک می کند تا از هر چیزی که شما را در بند قرار می‌دهد، رهایی...


Jul 25, 2022

گر خدا چیزی را در قلب شما قرار داده است که در شما تغییر کند، او نمی رود و نظر خود را تغییر نمی‌دهد. بیاموزید که چگونه به درخواست‌های خدا برای بهبود خود پاسخ...


Jul 18, 2022

ایلیا نحوه برگزاری "مهمانی ترحم و تأسف" را می‌دانست. خدا برنامه‌های دیگری برای او در نظر گرفته بود، اما ابتدا ایلیا مجبور شد خودش را از "افسردگی" خود خارج...